S4产品FAQ

注册

 

产品咨询

今日: 0|主题: 30|帖子: 33

您如果对元动的产品有兴趣,同时有疑问,请进来多多指教!

版主: *空缺中*

发新话题
新窗筛选: 全部主题 全部时间 最后回复时间 |排序: 按降序排列 | 精华 作者 回复/查看 最后发表
topicicon 微信透明车间直播的设置方法 附件 gaowei 2020-05-11 16:00 0136 gaowei 2020-05-11 16:00
topicicon 新增商品禁止采购功能 图片附件 gaowei 2020-05-08 15:33 0130 gaowei 2020-05-08 15:33
topicicon S4系统财务模块使用方法 附件 zw 2020-05-06 18:26 0125 zw 2020-05-06 18:26
topicicon 商品档案增加分公司批量导入功能 图片附件 zw 2020-04-24 15:52 0132 zw 2020-04-24 15:52
topicicon 延保单合同打印支持骑缝章 图片附件 zw 2020-04-24 15:49 0129 zw 2020-04-24 15:49
topicicon APP端新增客户电子签名功能 图片附件 zw 2020-04-23 16:31 0123 zw 2020-04-23 16:31
topicicon APP端前台接车新增多种证件识别功能 图片附件 zw 2020-04-23 16:16 0137 zw 2020-04-23 16:16
topicicon 延保分期管理新增对接通联支付接口功能 图片附件 zw 2020-04-23 14:01 0118 zw 2020-04-23 14:01
topicicon 延保管理新增分期管理功能 图片附件 zw 2020-04-23 13:53 0110 zw 2020-04-23 13:53
topicicon 整车装潢新增最低销售价格控制功能 图片附件 zw 2020-04-23 13:47 0113 zw 2020-04-23 13:47
topicicon 微信360度车展功能 图片附件 gaowei 2020-03-09 17:27 0229 gaowei 2020-03-09 17:27
topicicon 元动微信在线签名功能介绍-新 图片附件 zw 2020-03-06 16:18 0231 zw 2020-03-06 16:18
topicicon 数据库启动报错3417的解决方法 附件 gaowei 2019-05-27 17:43 0403 gaowei 2019-05-27 17:43
topicicon 导入商品适用车型没有显示的问题 图片附件 gaowei 2017-02-10 11:17 01749 gaowei 2017-02-10 11:17
topicicon S4微信之续保询价后台处理 gaowei 2016-11-30 09:58 01292 gaowei 2016-11-30 09:58
topicicon S4微信之续保询价 gaowei 2016-11-30 09:53 01259 gaowei 2016-11-30 09:53
topicicon S4微信之车卫士的的使用介绍 gaowei 2016-11-29 17:29 01207 gaowei 2016-11-29 17:29
topicicon 【20160913】版本,菜单“列印”权限与单据转EXCEL权限分离功能 zhangpanlang 2016-10-27 18:50 01401 zhangpanlang 2016-10-27 18:50
topicicon 【20160913】版本新增库存查询合并显示功能 zhangpanlang 2016-10-27 18:06 01483 zhangpanlang 2016-10-27 18:06
发新话题